Haveforeningen Rosen afdeling 5 – 6

Vedtægter

Foreningens navn er H/F Rosen Afd. 5-6

Dens hjemsted er: Brøndbyvester, Brøndby Kommune.

Foreningen er stiftet i 1970.

§2. Formål og virke.

§2.1

Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal matr. Nr. 1D+1E+1F i overensstemmelse med de bestemmelser, der er lagt til grund for området i sin helhed og indeholdt i vedtægt for Kolonihaveforbundet for Danmark og nærværende vedtægt.

§2.2

Haveforeningen og dens medlemmer skal være medlem af Kolonihaveforbundet for Danmark og kreds 3. Nærværende bestemmelser er at lyse som byrde på haveforeningens areal med påtaleret for Kolonihaveforbundet for Danmark.

§2.3

Foreningen skal gennem sin bestyrelse bl.a. sikre, at bestemmelser som er nedfældet i en på området lagt byplan, lokalplan, eller tinglyst deklaration og lignende, vedrørende det samlede have område eller enkelte haver, overholdes og respekteres af de i foreningen optagne medlemmer.

§3. Medlemmer

§3.1

Som medlem kan optages personer, som samtidig med medlemskabets ikrafttræden lejer en have samt personer, som ønsker at overtage en have.

§3.3

Intet medlem kan optages i foreningen uden bestyrelsens godkendelse. Ved ethvert lejeforhold udstedes en lejekontrakt. Lejekontrakten er den til enhver tid gældende standard lejekontrakt udarbejdet af Kolonihaveforbundet for Danmark, hvis bestemmelser sammen med nærværende vedtægt er gældende for lejeforholdet.

§4. Hæftelse
§4.1

I forbindelse med optagelse som medlem erlægges et optagelsesgebyr, hvis nærmere størrelse fastsættes af foreningens generalforsamling og som ikke tilbagebetales ved udtræden. Ved indmeldelse i foreningen skal medlemmet tilmelde sig PBS

§4.2

Medlemmerne hæfter solidarisk for foreningens indgående gældsforpligtigelser, således som disse til enhver tid kan udledes af foreningens regnskabsaflæggelse over for medlemmerne.

§5. Lejeafgift til foreningen

§5.1

Lejeafgiften for den enkelte have lod fastsættes af foreningens generalforsamling ud fra de budgetter m.m., som af foreningens bestyrelse er forelagt generalforsamlingen til godkendelse. Generalforsamlingen kan endvidere fastsætte engangsbeløb til arbejder i foreningen, såsom kloak, vandledningsnedlæggelse, el opsætning og lignende. Et sådant engangsbeløb er pligtig ydelse i lejeforholdet.

§5.2

Forfalder leje eller anden pligtig pengeydelse, som påhviler medlemmet, til betaling på en helligdag, en lørdag eller grundlovsdagen udskydes forfaldsdagen til den følgende hverdag. Betaling anses for rettidig, når den erlægges senest 3. hverdag efter forfaldsdagen, eller når denne hverdag er en lørdag den følgende hverdag.

§5.3

Er lejen eller anden pligtig pengeydelse ikke betalt rettidig, kan foreningen kræve et gebyr fastsat af generalforsamlingen. Så frem leje eller anden pligtig pengeydelse ikke betalt rettidig, kan forholdes som angivet i nærværende vedtægt §7.

§5.4

Foreningen er berettiget til for ethvert krav mod et medlem at søge sig fyldestgjort i den for vedkommende medlems have lod værende bebyggelse, beplantning m.v., forud for alle andre kreditorer. Nærværende bestemmelse er at tinglyse pantstiftende.

§6. Ordensbestemmelser og vedligeholdelse af det lejede

§6.1

Generalforsamlingen fastsætter ordensbestemmelser m.m. som skal være gældende inden for området og som foreningen gennem sin bestyrelse skal forvalte og administrere.

§6.2

Bestyrelsen er berettiget til at fastsætte supplerende bestemmelser, som i givet fald skal godkendes på førstkommende generalforsamling.

§6.3

Medlemmet er pligtigt at overholde alle bestemmelser, som foreningens generalforsamling, bestyrelsen eller offentlige myndigheder pålægger området, ligesom medlemmet er pligtigt at overholde de i lejeaftalen indeholdte bestemmelser.

§7. Opsigelse/ophævelse af lejemål.

§7.1

Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejeaftale, hvis leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidig og medlemmet ikke har betalt restancen senest 14 dage efter, at skriftligt påkrav er afsendt eller fremsat, f.eks. i skrivelse overbragt af bestyrelsen på haveloddens adresse.

Det er en forudsætning for ophævelse af lejeaftalen, at foreningens påkrav er afgivet efter sidste rettidige betalingsdag og det skal udtrykkelig angives, at lejemålet bliver ophævet, hvis restancen ikke er betalt inden udløbet af den meddelte frist.

§7.2

Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejeaftale, hvis medlemmet overlader brugen af havelodden til en anden og trods påtale fortsætter dermed, eller så frem lejeren af et havelod eller dennes husstand ved sin adfærd er til væsentlig gene og ulempe for foreningen og dens medlemmer.

§7.3

Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejeaftale, hvis medlemmet i væsentlig grad misrøgter den lejede havelod eller groft tilsidesætter bestemmelser pålagt området ude fra, eller på tilsvarende måde tilsidesætter foreningens til enhver tid gældende vedtægter og ordensbestemmelser.

Grov tilsidesættelse af bestemmelser pålagt området udefra er f.eks. overtrædelse af forbuddet om benyttelse af kolonihavehuset til helårsbeboelse.

§7.4

Når lejeretten til en havelod er opsagt eller ophævet, kan det udtrædende medlem frit medtage bebyggelse inklusiv fundering og indbo. Fjernelse skal dog foretages på en sådan måde, at havens anlæg såvel som det kollektive foreningsanlæg ikke påføres skade.

§7.5

Hvis bebyggelsen opfylder gældende forskrifter, har det udtrædende medlem ret til at sælge bebyggelsen til den, foreningen godkender til at indtræde i lejeaftalen. Denne ret er dog betinget af en forudgående vurdering og værdiansættelse af det, som kan indgå i salget.

Salg kan ikke betinges af forpligtelse for køber til samtidig køb af indbo og redskaber.

Værdiansættelse skal finde sted inden for rammerne af de af Kolonihaveforbundet for Danmark udstedte retningslinjer og skal udføres af et nedsat vurderingsudvalg efter de for gældende bestemmelser.

§7.6

Salg kan ikke finde sted uden foreningens direkte medvirken.

§7.7

Har medlemmet ikke inden 4 uger efter lejemålets opsigelse eller ophævelse bortfjernet eller solgt den på havelodden opførte bebyggelse, eller er salg sket i strid med gældende overdragelsesregler, jfr. Forbundsvedtægtens §7 pkt. 6, kan medlemmet uden yderligere varsel udsættes af den lejede have lod ved en umiddelbar fogedforretning. Bestyrelsen bestemmer herefter hvem der skal overtage have og bebyggelse samt vilkår for overdragelsen ifølge godkendte vurderingsregler.

Hvis bebyggelsen ikke kan sælges i henhold til vurderingen er bestyrelsen berettiget til at sælge bedst muligt, evt. ved auktion.

Foreningen er berettiget til for ethvert krav mod et medlem at søge sig fyldestgjort i den på havelodden opførte bebyggelse, beplantning m.v., forud for andre kreditorer. Ved afregning til medlemmet kan bestyrelsen fratrække enhver udgift forbundet med medlemskabet og lejemålets afvikling, herunder advokatomkostninger, retsgebyrer, lejerestance m.m.

Når opsigelse eller ophævelse af et medlemskab med tilhørende lejeaftale har fundet sted, er pågældende pligtig at betale foreningen leje og andre ydelser vedrørende havelodden, indtil denne er fraflyttet og ryddeliggjort, ligesom medlemmet har pligt til at vedligeholde haven i samme periode.

§7.8

Bestyrelsen påtager sig intet ansvar over for indtrædende medlemmer, hvis et udtrædende medlem bevist eller ubevist har fortiet forhold om pantsætning af den bebyggelse m.v., der overdrages.

§7.9

Afgår et medlem ved døden, er såvel foreningen som dødsboet berettiget til at opsige lejeaftalen med det for medlemmet gældende opsigelsesvarsel på 3 måneder til den 1ste i en måned. Dog gælder,

at en efterlevende ægtefælde har ret til at fortsætte lejeaftalen, med mindre foreningen har vægtige grunde til at modsætte sig dette, at en person, med hvem afdøde har levet i ægteskabslignende forhold i mindst 2 år forud for dødsfaldet, skal have samme ret under forudsætning af, at samlivet bestod på tidspunktet for dødsfaldet, at myndige slægtninge i op – og nedstigende linje har ret til at få overdraget lejemålet. Bestyrelsen afgør alene, om oven for anførte betingelser er opfyldt.

§8. Pligtarbejde/Fælles arbejde

§8.1

Foreningens medlemmer er forpligtet til at medvirke ved ren- og vedligeholdelse af veje, stier og andre arealer, der ifølge kontrakten hører til området, samt vedligeholdelse af foreningens fællesfaciliteter. Medlemmet har desuden pligt til at holde sin del af vejen uden for egen have.

§8.2

Bestyrelsen kan indkalde til pligtarbejde/fællesarbejde. Hvis medlemmet ikke giver møde, kan bestyrelsen idømme pågældende en bod fastsat af generalforsamlingen for hver udeblivelse. Pålagt bod er pligtig pengeydelse i lejeforholdet.

§9. Generalforsamling

§9.1.

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

§9.2.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning og med en dagsorden, der i det mindste skal indeholde følgende punkter:
  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning.
  3. Årsregnskab med evt. revisionsberetning.
  4. Indkomne forslag.
  5. Godkendelse af budget.
  6. Valg af formand/kasserer
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  8. Valg af bilagskontrollanter
  9. Valg af vurderingsudvalg.

§9.3

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når generalforsamlingen eller et flertal af bestyrelsens medlemmer, eller når ¼ af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav om ekstraordinær generalforsamling. Der kan ikke træffes nogen beslutning, hvis ikke mindst 4/5 af de medlemmer, der har begæret den ekstraordinære generalforsamling, er repræsenteret.

Bestyrelsen er i så fald pligtig at indkalde til generalforsamling inden 3 uger fra begæringens modtagelse.

§9.4

Ordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 8 dages varsel.

§9.5

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 1. februar. Indkomne forslag skal udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen.

§9.6

Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem af foreningen samt dennes ægtefælde eller samlever.

§9.7

Hvert havelod har én stemme.

§9.8

Der kan stemmes ved fuldmagt, hvert havelod kan højst modtage én fuldmagt fra andet havelod.

§9.9

Almindelig flertal er ok – medmindre der skal stemmes om,

./. Vedtægtsændring

./. Optagelse af kollektive lån

./. Ekstraordinære indskud

./. Haveforeningens opløsning, ved haveforeningens opløsning kræves det, at mindst 2/3 af medlemmerne er mødt, og 2/3 af de afgivne stemmer går ind herfor. Er fremmødet ikke tilstrækkeligt stort, men 2/3 af de afgivne stemmer har stemt for forslaget, indkaldes til en ny generalforsamling, som uanset antallet af fremmødte kan vedtage forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer.

Ved ./. Vedtægtsændring

./. Optagelse af kollektive lån

./. Ekstraordinære indskud

Gælder at forslag kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer på Generalforsamlingen.

§9.10

Referat fra generalforsamlinger underskrives af dirigenten, referent samt foreningens formand.

§10. Bestyrelsen

§10.1

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og til udførelse af generalforsamlingens beslutninger.

§10.2

Bestyrelsen består af 5 personer, der vælges for en 2-årig periode.

Formand og kasserer vælges særskilt, henholdsvis i lige og ulige år.

1 bestyrelsesmedlem vælges i lige år og 2 i ulige år.

Bestyrelsen konstituerer sig.

Foreningen bruger ekstern administration til det regnskabs- og opkrævningsmæssige opgaver.

§10.3

Som bestyrelsesmedlem kan kun vælges en repræsentant fra et havelod med mindre der er tale om valg til udvalg under bestyrelsen.

Afgår formanden eller kassereren i en valgperiode, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for nyvalg, hvis fratrædelsen ikke sker umiddelbart før en ordinær generalforsamling.

§10.4

Bestyrelsen fastlægger grundlaget for sit virke m.m. i en forretningsorden.

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden efter behov eller når et medlem af bestyrelsen begærer det.

§10.5

Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandling af en sag, hvori denne eller en med denne beslægtet person er involveret, eller på anden måde er personligt interesseret.

§10.6

Der føres en protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøder.

§10.7

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsen afgør mulige tvivlsspørgsmål mellem medlemmerne.

§10.8.

Kassereren skal indsætte foreningens midler i pengeinstitut og kan kun hæve af foreningens midler med bestyrelsens godkendelse til foreningens daglige drift fra den konto, der er oprettet til dette formål.

§10.9

Formand og kasserer samt evt. øvrige bestyrelsesmedlemmers omkostninger/udlæg til telefon, kontorhold, kørsel m.v. dækkes af foreningen ifølge bilag.

§11. Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i fællesskab eller af den samlede bestyrelse.

§12. Regnskab og revision

§12.1

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og være i overensstemmelse med den foretagne bogføring og tilstedeværende bilag. Regnskabet skal underskrives af de valgte bilagskontrollanter før offentliggørelse.

§12.2

Generalforsamlingen vælger 2 bilagskontrollanter for 2 år og 2 bilagskontrollanter suppleanter for 1 år. Det påhviler de valgte bilagskontrollanter at revidere foreningens årsregnskab samt føre protokol med de bemærkninger, kontrolarbejdet måtte give anledning til.

§12.3

Bilagskontrollanterne skal foretage mindst ét uanmeldt kasseeftersyn pr. år.

§13. Foreningens opløsning

§13.1

Hvis gyldig beslutning om foreningens opløsning træffes og dette alene skyldes, at foreningens virke overføres til andet haveområde, skal foreningens formue overføres til den forening, som viderefører det nye haveområde med samme forpligtelser over for den opløste forenings medlemmer.

§13.2

Skyldes foreningens opløsning, at foreningen helt ophører med at drive kolonihave, udpeges 2 likvidatorer.

Evt. formue ved likvidationens afslutning udbetales til de medlemmer, der er registreret som medlemmer på dette tidspunkt.

§13.3

Foreningen kan ikke opløses, så længe lejekontrakten med kolonihaveforbundet er løbende.

Således vedtaget på H/F Rosens ekstra ordinær generalforsamling den 30. september 2020.