Haveforeningen Rosen afdeling 5 – 6

Ordensreglement

senest opdateret sept. 2020

 §15 Haveloddets indhegning.

De af haveforeningen nye (2010/2011) plantede Avnbøge hække omkring kolonihaverne mod fællesarealerne må ikke erstattes af andet, men skal bibeholdes og vedligeholdes af medlemmerne.

10% “døde” liguster hækplanter i den eksisterende hæk mellem to havelod må gerne udskiftes med nye liguster hækplanter. Ønskes større dele af hækken mellem to havelodder udskiftet (naboerne skal være enige) skal der skiftes til Avnbøg hækplanter.

Alle udgifter i den forbindelse afholdes af medlemmet/medlemmerne selv. Medlemmet/medlemmerne skal selv vedligeholde hækken fremover.

Hækken må max. opnå en højde af 180 cm efter klipningen. Hækken skal klippes mindst en gang om året.

Alle haver skal være omkranset af grønne hække, der må ikke opsættes hegn.

Enkeltstående træer som er højere end 180 cm accepteres, såfremt de ikke er til gene for omgivelserne.

Der må gerne være en havelåge i hækken ud til fællesareal fra et havelod.

Havelågen må max. være 90 cm bred og max. 1.8 m høj.

Udgang eller lign. fra haveloddet til fællesareal blot med et hul i hækken må ikke forekomme.

Hvis der i forbindelse med nye hække tidligere er opsat hegn som midlertidig afskærmning gælder følgende: Hegnet skal fjernes når hækken er groet op, dog senest 3 år efter beplantning af hæk.

Adgang til haven fra fællesstier. Der må opsættes hegn/beplantning ud mod stien i skel, hegnet må max være 1.2 m højt, stolper dog op til 1.4. Haver med græsareal op til skel, skal sørge for at holde græsset nedklippet i hele sæsonen, så haveforeningen står i præsentabel stand. Man må ikke inddrage dette areal til eget forbrug og det er ligeledes ikke tilladt at parkere på arealet.

§ 16 Haveloddets bebyggelse m.v.

Medlemmerne er pligtige til at overholde de til enhver tid gældende bygningsregler for området.

Hvis medlemmerne ønsker at udvide/ændre bebyggelserne på haveloddet skal skitse fremsendes til bestyrelsen for skriftlig godkendelse inden arbejdet opstartes.

Når arbejdet er slut skal dette meddeles bestyrelsen og vurderingsudvalget vil så gennemgå om det udførte er i overensstemmelse med den godkendte tegning.

I forbindelse med bestyrelsens godkendelse af byggeri vil det være den til enhver tid gældende lokalplan (pt. LP 405) og de oprindelige byggelinjer i foreningen, inkl. 5 meter fra stien, blive lagt til grund for en godkendelse.

§ 17 Haveloddets benyttelse m.v.

Det lejede areal må kun benyttes til fritidshus.

Der må ikke på eller fra havelodderne drives nogen form for erhvervsmæssig oplagring.

Hvert havelod skal være forsynet med tydeligt nummer og postkasse med navn.

Beboelse i kolonihaver er tilladt i tiden 1. april til 31. oktober. Udover denne periode må der ikke overnattes i kolonihaverne.

§ 18 Haveloddens beplantning og bebyggelse

Træer skal holde en afstand på mindst 0,75 meter fra skel, og være i en højde, der ikke generer naboernes haver. Træer – buske og liggende, grene m.v. må ikke befinde sig på naboens havelod – hvis dette er til gene for nabo haveloddet.

Alle haver skal senest med udgangen af uge 19 hvert år være bragt i sømmelig stand. Herved forstås: renset, så ukrudt ikke generer naboernes haver og græsset skal være slået.

Lejeren er pligtig til at renholde det lejede areal, samt at holde stien (indtil midten) og 30 cm mod græsarealer i sømmelig stand.

Såfremt stien og arealet mod græs ikke holdes rengjort fra 1. maj til 31. oktober og haven ikke fremstår i sømmelig stand efter udgangen af uge 19 hvert år kan bestyrelsen lade arbejdet udføre på medlemmets bekostning.

Bebyggelserne på haveloddet kan i en periode på 1 år fremstå i ufærdig-/ombygningsstand eller i “reparationsstand”. Ved reparationsstand forstås b. la at utætte tage midlertidigt kan beskyttes med presenninger og lign. – ødelagte vinduer kan forsegles med plast /træplade eller lign. osv. – hvis bebyggelserne ikke efter 1 år i nævnte tilstand er færdiggjorte kan bestyrelsen lade arbejdet udføre på medlemmets bekostning.

§ 19 Vandtilførsel m.v.

Der er til hver kolonihave indlagt et vandstik. fra hovedledningen til medlemmets egen målerbrønd.

Evt. udskiftning af selve vandmåleren forestår foreningen det må medlemmet ikke selv.

Lejeren er pligtig til at holde opsyn med egen vandstikledning fra hovedledningen samt måleren i målerbrønden og straks melde utætheder til bestyrelsen.

Alt indenfor stophanen efter vandmåleren på medlemmets side repareres og vedligeholdes af medlemmet selv. Vandspild må ikke finde sted.

Ethvert medlem er ansvarlig for, at der ikke opstår frostskader på vandinstallationen i målerbrønden samt efter vandmåleren på medlemmets side.

§ 20 Adgangsveje

Foreningen opsætter aflåste afspærringer for alle stier i vinterhalvåret, hvilket betyder, at der ikke må forekomme motorkørsel på stierne i dette tidsrum.

Der må ikke køres på de grønne arealer, heller ikke for af- og pålæsning dette gælder hele året.

Motorkøretøjer må kun køre på den asfalterede vej – højst 20 km/t. Bilkørsel på stierne må kun ske i forbindelse med ind- og udflytning. Af- og pålæsning af varer-materialer/affald og lign. må kun ske, hvis der køres tilbage til p-plads straks, dette gælder også trailere.

Parkering skal være med front mod hækkene og i en afstand af mindst 20 cm fra disse.

Ved skader på stier og fællesarealer og de grønne arealer foran kolonihaverne som følge af færdsel med køretøjer eller maskiner eller anden adfærd må skaden straks udbedres af medlemmet.

Alle materiale – herunder gødning, slagger, grus og lignende, der henlægges på stier eller P-pladser eller på foreningens grønne arealer skal være fjernet senest 3 dage efter.

På havelodderne eller på vej-/stiarealerne samt de grønne områder inden for området må der ikke foretages parkering af indregistrerede biler. Bilerne skal parkeres på det dertil egnede p-areal udlagt til formålet.

Lastbiler-campingvogne-skurvogne –lystfartøjer samt u-indregistreret biler må ikke parkeres nogen steder inden for foreningens område.

Biler skal parkeres på det dertil egnede p-areal udlagt til formålet.

Der må parkeres 1 stk. trailer inde på haveloddet.

Hvis en trailer eller lign. holder parkeret på p-areal med affald/byggematerialer eller lign. på, skal dette være fjernet fra foreningens fællesarealer senest efter 3 dage med mindre der er heldækkende presenning hen over.

Det grønne areal som er foran de fleste haver må ikke anvendes til parkering af motorkøretøjer og trailere af en hver art ud over i førnævnte tilfælde. Motorcykler-knallerter-handicapbefordringshjælpemidler (ikke biler) – cykler og tilsvarende må gerne forefindes på selve havelodderne. Motorcykler må gerne befinde sig på haveloddet.

Medlemmer + husstand må gerne “trille” støjsvagt på motorcykel ned af stierne og ind på haveloddet og parkerer. Gæster på motorcykel skal parkere på P. arealerne

§ 21 Husdyrhold

Fjerkræ og lignende husdyr må ikke holdes.

Løse hunde og katte må ikke færdes i haveforeningen. Ledsageren er pligtig til at samle efterladenskaber op.

Kamp- og muskel hunde må ikke befinde sig på foreningens områder (gælder også havelodderne).

Overtrædelser vil medføre opsigelse.

Det enkelte medlem har ansvaret for sine gæster/besøgende i denne henseende.

For nuværende gælder forbuddet følgende hunderacer:

Dogo argentino

Amerikansk staffordshire terrier

Fila brasileiro

Boerboel

Kangal

Centralasiatisk ovtcharka

Kaukasisk ovtcharka

Sydrussisk ovtcharka

Tornjak

Sarplaninac

Staffordshire bull Terrier

Amerikansk bulldog

Tosa Inu

Pittbull

§ 22 Medlemmernes adfærd i øvrigt + foreningshus + håndværker på foreningens regning

Støjende adfærd er ikke tilladt, når det er til gene for naboer og andre havelejere.

På lørdage samt søn- og helligdage før kl. 09.00 og efter 19.00 må græsslåning, hækkeklipning og anden støjende beskæftigelse ikke finde sted.

I juni-juli-august gælder forbuddet mod støjende adfærd også mellem kl. 12-14.

På hverdage før kl. 08.00 og efter kl. 21.00 gælder det samme.

Lejeren er ansvarlig for eventuelle overtrædelser som begås af vedkommende selv, dennes familie og besøgende samt for skader forvoldt ved tilkørsel af materialer eller andet.

Ved leje af foreningens fælleshus er lejeren pligtig til at overholde det til enhver tid gældende reglement for brug af fælleshuset

Ved bestilling af håndværker på foreningens regning skal medlemmet have indhentet godkendelse af arbejdet ved foreningens kasserer eller formand.

§ 23 Udførsel af pligtarbejde

Medlemmerne er pligtige til vederlagsfrit at udføre anlægs- og vedligeholdelsesarbejde for foreningen i det omfang bestyrelsen finder det nødvendigt.

Det er kun medlemmer af haveforeningen samt husstand der må udføre pligtarbejde af forsikringsmæssige årsager.

Indkaldelse til pligtarbejde skal ske med mindst 8 dages varsel.

Er et medlem indkaldt til pligtarbejde og udebliver uden lovligt forfald, idømmes et gebyr, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Gebyret betales sammen med næste haveleje og forfalder forud for denne.

Hvert havelod skal deltage i pligtarbejde 2 x årligt.

Hvis man er forhindret på de afsatte dage vil der blive anvist erstatningsarbejde.

Pligtarbejde kan erstattes med andet arbejde i foreningen iflg. aftale med bestyrelsen.

Tilmelding og afbud skal foretages personligt pr. havelod.

På selve pligtarbejdsdagen vil medlemmet skulle afkrydses 2 gange: ved arbejdets start og til slut.

Manglende afkrydsninger vil blive betragtet som udeblivelse.

§ 24 Overdragelse af havelod

Overdragelse af havelodder kan kun ske, efter at vurdering af den opførte bebyggelse er vurderet af det valgte vurderingsudvalg, der foreligger en aktuel tingbogsattest og den nye lejer er godkendt af bestyrelsen.

§ 25 Bestyrelsen

Kassereren foretager alle ind- og udbetalinger.

Kassebeholdningen skal være på en for årstiden relevant størrelse, øvrige penge indsættes i bank.

Alle regninger skal – inden betaling – være godkendt og underskrevet i henhold til bestyrelsens beslutning om underskriftsforhold.

§ 26 Vurderingsudvalg

På den ordinære generalforsamling skal vælges et vurderingsudvalg på 3 bygningskyndige medlemmer.

Vurderingsudvalget vælges for en 2-årig periode. Desuden vælges en suppleant for 1 år. Vurderingsudvalget kan vælges med en fuldmagt. Vurderingsmændenes honorar fastsættes på generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted.

§ 27 Festudvalg

På den ordinære generalforsamling vælges et festudvalg på 5 medlemmer til at forestå foreningens festarrangementer. Genvalg kan finde sted.

§ 28 Medlemmer til andet arbejde i foreningen

På den ordinære generalforsamling kan vælges medlemmer til arbejde i foreningen (f.eks. græsslåning og rengøring) hvor der udbetales et fastsat honorar. Disse medlemmer kan vælges med en fuldmagt.

§ 29 Foreningens udseende generelt

Medlemmerne må ikke ændre på foreningens udseende, det kan være omkransende hække belægning på stiernes afspærringer eller lign. med mindre bestyrelsen skriftligt har godkendt dette.